Новини

 

Дейности и резултати:

I. Аналитична дейност

Три анализа, които целят подобряване на регулаторната и финансова рамка за неправителствения сектор:

 1. "Какво и как "плаща" държавата: анализ на бюджетните средства за НПО от източници, различни от субсидиите от централния бюджет". Анализът има за цел да изследва какви са действащите механизми за финансиране на ЮЛНЦ със средства от централния бюджет на държавата. Основният въпрос, който е засегнат, е чрез какви механизми се разпределят бюджетните средства за ЮЛНЦ, предвидени в програмните бюджети на различни министерства.
 2. "Упражнение" по гражданско участие. Анализ на правната рамка и практиките за включване на НПО в институционални форми на гражданско участие". Анализът прави преглед на правната рамка и практиките за включване на гражданите и гражданските организации в процесите на вземане на решения чрез участието им в различни постоянно действащи или ad hoc създадени административни структури.
 3. De minimis: анализ на регламентацията и практиките за прилагане на правилата за държавни помощи- е в етап на подготовка, но към настоящи момент не е финализиран. Това проучване изследва конкретно доколко и как в България финансиращите програми за НПО, с които се цели развитие и подкрепа за различни граждански инициативи и дейности, прилагат правилата за държавните помощи. Важна част от изследването е сравнителният преглед на практики от други страни-членки, с цел да разберем дали е равно третирането на гражданските организации в рамките на ЕС или в резултат на различно правоприлагане се създава неравно третиране.

Каква промяна постигаме с резултатите до момента:
Направените изводи в трите анализа послужиха за предоставяне на експертна подкрепа за подобряване на държавното финансиране за НПО, правната рамка в която оперират и усъвършенстване на формите за гражданско участие в България. Някои от препоръките от анализите бяха обсъдени по време на дискусиите в рамките на проекта и дадени като предложения на Он-лайн Платформата Гласът ни. Непланиран резултат бе, че към анализа бе проявен сериозен интерес от офиса на Финансовия механизъм в Брюксел и анализът допълнително бе преведен на английски. Анализите може да прочетете на www.bcnl.org или на портала NGOBG (www.ngobg.info).

II. Набиране на обществена подкрепа за темите на гражданските организации

Стартирахме една от ключовите дейности по проекта - он-лайн Платформа Гласът ни (www.glasatni.bg). Целта на платформата е включване на повече граждани в дискусията за ролята на НПО и гражданското участие. Една от големите ни цели е разширяване на кръга от хора, които коментират важните за гражданския сектор теми. С развитието на платфромата ние искаме да стигнем до по-широка и разнообразна аудитория за нашите теми и да получим сериозно обществено обсъждане на важни законодателни промени в закони и политики. Платформата създава по-добра връзка на НПО с гражданите, като ги въвлече в кампанията за подобряване на средата за гражданско участие, развитие на доброволчеството и др. От момента на създаването си до сега Платформата е събрала повече от 226 регистрирани потребители, 109 предложения и 164 коментари по темите Гражданско участие, Доброволчество, НПО и Гражданско образование.

За да обсъдим предложенията проведохме две тематични дискусии: първата беше част от ежегодния Форум Ключ в София на 18 април (най-големият формат за въвличане на младежи в обществено значими теми). Участваха повече от 141 човека, като дискусията в последната част бе посветена на 4 теми от Гласът ни. Втората тематична дискусия се проведе на 13 юни във Варна. В резултат на популярността си Гласът ни беше поканен за представяне на 2 събития по време на отчетния период - Клуб Обектив и Международна конференция „Гражданско участие в Европа: от инициативи и дебати към ефективно въздействие“. В рамките на кампанията за набиране на обществена подкрепа имаше по вече от 17 публикации в медиите, като ни отразиха Капитал, OFFnews, Дневник, БНР, ORV младежка медия Варна и 24 публикации на Портала на НПО.

Направихме и три уебинара:

а) „Който плаща, поръчва музиката“ (http://www.ngobg.info/bg/messages/16852-уебинар-финансиране-на-нпо-предаване-на-живо.html), който обсъжда въпросите за финансовата устойчивост на НПО.
б) „Промените в ЗЮЛНЦ“ (http://ngobg.info/bg/messages/18232-уебинар-с-обсъждане-промените-в-закона-за-юридическите-лица-с.html) – представя трите ключови промени в ЗЮЛНЦ – преместване на регистрацията, създаване на Фонд за подкрепа на НПО и Съвет.
в) „Реформа на младежкото правосъдие“ (https://www.youtube.com/watch?v=wU7ovYAge3Q), този уебинар бе посветен на една от най-актуалните за гражданските организации теми – предвидената от министерство на правосъдието. В него взеха участие заместник-министър на правосъдието г-жа Вергиния Мичева и доц. по семейно право г-жа Велина Тодорова (в момента номинирана за член на комитета по правата на детето). Клиповете за тази инициатива можете да гледате тук:

https://www.youtube.com/watch?v=dEM0pfU1Zig
https://www.youtube.com/watch?v=G6uOEXZ8UCs

Какво постигнахме:
С разработването на платформата и дейностите по набиране на подкрепа за идеята постигнахме няколко важни резултата:

 1. Въвлякохме нова и различна аудитория по темите на гражданските организации. Посещенията, направените коментари и предложения са много повече от очакваните, и дадоха възможност да бъде привлечена нова аудитория към темите на НПО;
 2. Тематичните дискусии въвлякоха в реална дискусия много млади хора и НПО кое е най-важното към момента да бъде променено, кои са приоритетните законодателни инициативи в гражданския сектор и пр.;
 3. Медиите бяха активни, като публикуваните материали представиха не само най-актуалните предложения, но също така и приоритетите на НПО от последните няколко години за промяна; тематичните дискусии и тяхното медийно отразяване дадоха възможност за по-голяма разпознаваемост на работата на НПО и усилията им за промяна на средата, в която работят;
 4. От най-важните резултати от платформата бе това, че показа към всички свои потребители, че техният глас има значение и техните предложения ще бъдат адресирани до хората, които вземат решения; направените предложения бяха повод за няколко авторски материала и въвличане, което бе и една от най-важните ни цели – повече граждани застъпници за темите на НПО;
 5. С платформата показахме, че е важно когато НПО са активни в застъпничеството, трябва да търсят всички възможни канали за това да популяризират своите идеи и да търсят и набират обществена подкрепа за това, което искат да постигнат. Надяваме се този резултат да продължи и в следващите периоди платформата да послужи за бъдещи подобни инициативи, по които се търси обществена подкрепа;
 6. Промяна на отношението на тези, които вземат решения, че на предложенията, които гражданите и техните организации дават, трябва да им се даде отговор, мотиви за приемане или отхвърляне и че организациите в България вече търсят по-голяма пряко подкрепяща техните кампании аудитория, различна от техните членове.

III. За подобрим организационната и финансовата устойчивост на НПО ние реализирахме:

1. Стажантската програма - "Добрите истории" за НПО.

В рамките на тази програма ние набрахме 10 стажанта-студенти, които написаха 24 репотража, отрзяващи дейността, събитията, проблемите и търсенията на български НПО, които са впечетлили младите хора със своите каузи и активности. Репотажите може да намерите на NGOBG.

2. Разработихме 4 броя «Пищови» - кратки материали за НПО. Като част от кампанията за повишаването видимостта на НПО бяха разписани и материали как НПО да представят своята дейност. Всичките пищови представят кратки съвети към НПО по посочените теми и бяха публикувани на NGOBG.

«Пищовите» имат следните теми и могат да бъдат прочетени на NGOBG:

 1. Пищов1: Кой съм аз и за какво се боря?
 2. Пищов2: Да покажем какво можем
 3. Пищов3: В НПО общността никога не сме сами
 4. Пищов4: Легитимност чрез прозрачност

3. Менторска програма.Това е програма, която е насочена към НПО като наши експерти с дългогодишен опит в НПО сектора работят по няколко часа месечно с организациите, които имат нужда от подкрепа, за да им помагат в процеса на вземане на важни решения. Част от тази програма са 13 организации. В програмата се включиха и млади наши доброволци

4. Наръчник за финансово управление - разработихме Практически наръчник за финансово управление на НПО под формата на въпроси и отговори засягащи финансовото управление на една организация и изискванията към счетоводното й отчитане.
Наръчника можете да намерите тук: и тук:

5. Обучителна програма. Започнахме и нашите обучения за повишаване на капациета на НПО. Първите две обучения бяха реализирани от нашия партньор ПроИнфо.
Бяха представени следните теми:

 • взаимоотношенията медии – НПО;
 • основни характеристики, начин на работа с медиите;
 • основни правила за ефективно общуване с медиите;
 • съставяне на комуникационен план;
 • кризисна комуникация;
 • ефективно участие в ТВ предавания и интервюта.

Обученията съдържаха над 50% практическа част, в това число провеждане на индивидуални консултации по конкретни медийни кампании и случаи.

Втората група обучения бяха посветени на темата бяха посветени на тема финансово управление. Бяха представени следните теми:

 • Примерна структура на бюджет
 • Управленско счетоводство
 • Вътрешни политики и правила за финансово управление
 • Законови стандарти за добро управление
 • Финансова устойчивост на НПО
 • Добро управление на НПО

Материалите могат да бъде намерени тук: http://trainings.bcnl.org/trainings/114-oбучение-по-финансово-управление-на-неправителствени-организации.html

IV. Къщата на гражданското общество

За да създадем Къщата на гражданското общество започнахме няколко инициативи:
- Клубове на НПО. Като част от инициативите ни за Къщата на гражданското общество започнахме организиране на дейностите свързани с развитие на клубовете на определени категории специалисти от НПО сектора. Първият клуб, който създадохме бе Алумни клуба на завършилите програмата ни Лятно училище за НПО. Това са млади и активни хора от НПО сектора, обикновено не директори, които обучаваме в основните теми за НПО, правна рамка, среда, финансиране, застъпничество, фондонабиране.
Създаденият първи клуб показва, че в НПО сектора има нужда от създаване на определени групи, които имат взаимни интереси и имат нужда от общо пространство за развитие и споделяне на знание и опит. Този клуб надгражда участието в различните обучителни програми и създава по-добра мрежова връзка между участниците, което е устойчива промяна за тяхната професионална и лична реализация.

В рамките на отчетния период бяха проведени 8 неформални срещи на НПО по теми, които са важни за тях и за развитието на Къщата като от общност. Темите на срещите бяха: Успешни партньорства между НПО и институции през 2015 г., Колаборации, Екологични организации търсят своите добротворци, и др. Бяха направени следните предложения за развитието на Къщата: Застъпничество, Финансови механизми за НПО, Социални предприятия на НПО – примери, идеи за визуализиране на концепцията и пр.

Анкета

Подготвихме и оценката на нагласите чрез провеждане на три анкети на НПО Портала, с теми:

 • Изследване на материалната база, с която разполага НПО сектора у нас
 • Нагласи за използване на споделено работно пространство и услугите, предлагани от Къщата на гражданските организации.
 • Оценката на настоящите възможности, които предлага НПО Порталът и бъдещи полезни услуги.

Изследването не е представително. То се базира на 376 попълнени въпросника в трите анкети.
Основни изводи:

 • Поради ограничените и еднотипни източници за финансиране на дейността на НПО (предимно проекти) организациите са затруднени в осигуряване на подходящи помещения за своята дейност. Често се работи от вкъщи или се търси безвъзмездно ползване на имот, на ниски цени; използваната техниката и въобще техническите ресурси са остарели;
 • Концепцията за Къщата на гражданските организации се свързва основно с организиране на споделено пространство за работа, което дава възможност организациите да работят заедно, да правят и участват в общи инициативи и да намират подкрепа;
 • НПО Порталът не само е запазил аудиторията си, но я увеличава към нови читатели, включително извън сектора. Най-търсената информация е свързана с новините в сектора както и възможности за финансиране, законодателство, работа и доброволчество. За да се запази тенденцията е необходима бъдеща инвестиция в още по-богато съдържание от различен вид и източници.

Създадохме специален уебсайт на Къщата на гражданските организации: www.ngohouse.bg, както и съответната самостоятелна фейсбук страница. На уебсайта може да се намери повече информация за Къщата, нейните обитатели, пространствата, които предлага и най-вече инициативите които развива.

V. EU civic monitoring

Целта му е предоставяне на онлайн информация и организираща дискусии по важни НПО проблеми, изграждане на устойчиви предпоставки и механизми за развитие на капацитета на НПО и включването им в общоевропейската обществена сфера. Чрез този информационен канал се дава възможност за активно включване на българските НПО в актуалните дебати по отношение на важни европейски процеси и събития, напр. планиране и прилагане на политики в различни сектори, избори за Европейски парламент през 2014 г., използване на Европейската гражданска инициатива (новият инструмент за гражданска законодателна инициатива), участие в мащабния европейски проект "Map Europe" (целящ създаване на общоевропейски бази данни за частни и публични източници за финансиране, НПО и експерти), Европейската година на гражданите, повишаване на информираността и адекватна защита на правата на българските граждани като европейски такива. Платформата има повече от 15 000 публикации, и над 100 000 потребители.