За проекта


Наименование на проекта: Къщата на гражданското общество - общност за развитие

Финансова подкрепа: ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009-2014 г.

Тематична област и приоритет: Изграждане на капацитет на НПО; Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и развитието на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор

Българските НПО все още изпитват сериозни затруднения като липса на устойчивост (най-вече финансова) за дългосрочно изпълнение на дейностите, слабо доверие от страна на гражданите и недобър обществен образ, недостатъчна разпознаваемост от страна на публичната администрация като важен партньор в процеса на вземане на решения, задълбочаваща се международна изолация, която прави невъзможно адекватното участие на европейско ниво.

Специфични цели:

  1. Подобряване на регулаторната и финансова рамка за неправителствения сектор, включително насърчаване на сътрудничеството между държавата и гражданското общество, както и създаване на механизми за финансиране на НПО от държавата, базирани на конкурсен принцип
  2. Подобряване на финансовата и организационна устойчивост на неправителствените организации
  3. Създаване на Къща на гражданското общество - за дългосрочно и устойчиво укрепване на капацитета, информираността и застъпническия потенциал на българските НПО.

Основните целеви групи на проекта са НПО, техните лидери и служители, и хората, вземащи решения (decision-makers). Проектът също цели да повлияе и на широката общественост - директно и чрез медиите (традиционни и социални мрежи).

Като резултат от този проект Български център за нестопанско право си поставя задачите:

Партньорът "ПроИнфо" ще подпомогне създаването на българската Къща на гражданското общество и активностите, свързани с повишаване на видимостта на НПО. "ПроИнфо" ще участва пряко в оргaнизирането на кампанията за включване на гражданите, в развитието на Концепцията за Къщата като общност на гражданските организации и в обученията за НПО за връзки с обществеността.

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. с приоритет - изграждане на Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и развитието на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор (www.ngogrants.bg).