"Къщата на гражданското общество - общност за развитие"

На 1ви март 2014 Български център за нестопанско право, в партньорство с Фондация "Проинфо" започна изпълнението на двугодишен проект "Къщата на гражданското общество - общност за развитие".

Защо го правим:
Появата на проекта "Къщата на гражданското общество - общност за развитие" е провокирана от затрудненията, които българските граждански организации все още срещат в ежедневната си работа: липса на устойчивост (най-вече финансова) за дългосрочно изпълнение на дейностите, слабо доверие от страна на гражданите и недобър обществен образ, недостатъчна разпознаваемост от страна на публичната администрация като важен партньор в процеса на вземане на решения, задълбочаваща се международна изолация, която прави невъзможно адекватното им участие на европейско ниво.

Чрез поредица от дейности с този проект БЦНП цели подобряване на финансовата и институционална рамка на НПО, привличане на общественото внимание и подкрепа към каузите на гражданските организации, изграждане на капацитета им, включването им в общоевропейската обществена сфера и създаване на българската Къща на гражданското общество, като независимо пространство, което да провокира генерирането на иновативни идеи за гражданско участие.

Основните целеви групи на проекта са НПО, техните лидери и служители, и хората, вземащи решения (decision-makers). Проектът също цели да повлияе и на широката общественост - директно и чрез медиите (традиционни и социални мрежи).

Партньорът "ПроИнфо" ще подпомогне създаването на българската Къща на гражданското общество, както и в дейностите свързани с повишаване на видимостта на НПО.

Партньорът "ПроИнфо" ще участва пряко в оргaнизирането на кампанията за включване на гражданите, в обученията за НПО за връзки с обществеността, в развитието на Концепцията за Къщата като общност на гражданските организации.

Търсеното въздействие на проекта:


Проектът е подкрепен от Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (http://www.ngogrants.bg/)